Tuesday, July 24, 2012

นครวัด-นครธม-บันทายสรี-โตนเลสาป 3 วัน 2 คืน 4,900.- (ราคาพิเศษ)ท่องแดนอารยะธรรม สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก นครวัด-นครธม-บันทายสรี-โตนเลสาป 3 วัน 2 คืน  
กำหนดการเดินทาง:
สิงหาคม : 3-5, 11-13, 17-19,24-26,31สิงหา-2กันยา
กันยายน : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30
ตุลาคม : 05-07,12-14,19-21,26-28  

วันแรก กรุงเทพฯ-ด่านอรัญฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ็ก องค์จอม-โตนเลสาป
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณ .......เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ โดยรถปรับอากาศ ท่องแดนอารยะธรรม สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก นครวัด-นครธม-บันทายสรี-โตนเลสาป 3 วัน 2 คืน กำหนดการเดินทาง: สิงหาคม : 3-5, 11-13, 17-19,24-26,31สิงหา-2กันยา กันยายน : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ตุลาคม : 05-07,12-14,19-21,26-28 วันแรก กรุงเทพฯ-ด่านอรัญฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ็ก องค์จอม-โตนเลสาป 05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณ ............................เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ โดยรถปรับอากาศ 09.00 น. เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ไทย-กัมพูชา) ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ โดยรถปรับอากาศท้องถิ่นสู่เส้นทางสายปอยเปต-ศรีโสภณ-กะลัน-เสียมเรียบ รวมระยะทาง 150 กม.โดยประมาณ 12.00 น. เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย  เข้าสู่ที่พัก Goldiana Angkor Hotel หรือเทียบเท่า จากนั้นนำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม ซิตี้ทัวร์ชมเมืองผ่านย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่สำคัญและสวนสาธารณะที่ร่มรื่นใจกลางเมืองและพระตำหนักเจ้านโรดมสีหนุ ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด!ในเอเชียอาคเนย์ และล่องเรือชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านเขมรเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่กันแบบชาวเรือนแพริมฝั่งโตนเลสาบ ชมบรรยากาศยามอาทิตย์อัสดง...ลับขอบฟ้า...พระอาทิตย์ตกน้ำ ที่โตนเลสาป ...ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง! เย็น  รับประทานอาหารเย็น บุปเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นเนล ที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรมที่พักฯ 08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนครธม ชม “ปราสาทบายน” ซึ่งบนยอดปรางค์แต่ละปรางค์มีการจำหลักพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ขนาดใหญ่ทั้ง 4 ทิศ รอบปรางค์ 54 ปรางค์ จำนวน 216 พระพักตร์ พระพักตร์มีรอยยิ้มที่เรียกว่า “ยิ้มแบบบายน” บริเวณระเบียงปราสาทมีการจำหลักภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทัพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอมในอดีต นำท่านผ่านชมกลุ่มปราสาทบริวารในเขตเมืองนครธม อาทิเช่นปราสาทบาปวน,พิมานอากาศ,ลานพระเจ้าขี้เรื้อน,ระเบียงช้าง จากนั้นนำท่านชม“ปราสาทบันทายสรี” หรือ แปลว่า ป้อมแห่งสตรี ซึ่งเป็นปราสาทหินทรายขนาดเล็กที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด ปราสาทแห่งนี้เป็นที่...เลื่องลือในความสวยงามของการจำหลักลวดลายอันละเอียดวิจิตรอ่อนช้อยที่สุด.และได้รับการยกย่องให้เป็น “รัตนชาติที่แท้แห่งสถาปัตยกรรรมขอม” 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม“ปราสาทตาพรหม” ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราชมารดา ภายในบริเวณปราสาทร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปี ที่เรียกว่า “สะปง ” ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ที่ชอบขึ้นตามก้อนหินที่มีความชื่น และรากไม้ของต้นสะปงเลื้อยรัดตามตัวปราสาท ทำให้มีรูปแบบเฉพาะ..ดูแปลกตา สวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ลังการของ“ปราสาทนครวัด”(Angkor wat) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่ และมหาปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญที่สุด.!ในกลุ่มโบราณสถานต่างๆของอาณาจักรขอม ซึ่งในการก่อสร้างใช้แรงงานนับแสนคน ใช้ช้างเพื่อชักลากกว่า 4,000เชือก วิศวกร3,000คน บริเวณระเบียงคตแต่ละชั้น มีการจำหลักภาพบอกเล่าเรื่องราว กองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และภาพกองทัพเสียมกุก ,ภาพเทวดาและอสูรการกวนเกษียรสมุทร และภาพจำหลักรูปนางอัปสราหรือนางอัปสร ที่มีรูปแบบการแต่งกายและทรงผม ต่างๆ อยู่บริเวณผนังรอบๆ 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร……จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สาม พระองค์เจ็ก พระองค์จอม- ช้อปปิ้ง-ปอยเปต-อรัญฯ(สระแก้ว) -กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่วัดใหม่ ซึ่งมีเก็บรวบรวมกระดูกของผุ้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามเขมรแดง ได้เวลาพอสมควรนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากญาติมิตร อาทิ เช่นปลากรอบ,ปลาช่อนแห้ง,เสื้อยืด,ผ้าพันคอ,หิน-ไม้ แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร หลังอาหารอำลาเมืองเสียมเรียบ เดินทางกลับเส้นทางเดิม ผ่าน หมู่บ้านแกะสลักหิน แหล่งผลิตสินค้าที่ระลึกจำพวกหินแกะสลักนานาชนิด 
15.00 น. เดินทางถึง ด่านปอยเปต -ด่านอรัญฯ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเรียบร้อย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ผ้าม่าน ผ้าห่ม เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เลียนแบบแบรนด์เนมดังต่างๆ ฯลฯ ที่ ตลาดโรงเกลือ ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ 


โรงแรม  (หรือเทียบเท่า )

ผู้ใหญ่พักคู่

เด็ก(2-12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

Goldiana Angkor Hotel
4,900
4,900
2,000

Read More

Thursday, February 25, 2010

ตัวปราสาทนครวัดจากปลายสุดของทางดำเนินชั้นในติดกับบันไดนาคจะยกสูงขึ้นเกือบเท่ากับชั้นล่างสุดของตัวปราสาท หรือชั้นที่มีภาพสลักบนระเบียงคตเมื่อเข้าไปที่โคปุระของระเบียงชั้นล่างแล้ว หากมีเวลามากพอขอแนะนำให้เดินต่อไปขึ้นไปยังระเบียงคตชั้นกลางและปรางค์ปราสาทชั้นบนสุดก่อน แล้วจึงย้อนกลับลงมาชมภาพสลักภายหลังจากโคปุระชั้นล่างซึ่งเชื่อมบันไทางขึ้นสู่ชั้นกลางมีจุดเด่นคือ สระน้ำขนาดเล็ก 4 สระ วางตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเชื่อมระหว่างโคปุระทั้งสองบริเวณนี้ในรัชสมัยของนักองค์จันทร์เคยเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปจำนวนมากตลอดระเบียงคต อันเป็ฯที่มาของชื่อนครวัด แต่ถูกทำลายและขนข้ายออกไป ปัจจุบันเหลืออยุ่เพียงเล็กน้อย ชาวกัมพูชานิยมมาสักการะบูชาเมือมานครวัด ที่โคปุระของตัวปราสาทชั้นกลางเดินขึ้นบันไดต่อไปจะบกับตัวปราสาทนครวัดชั้นบนสุด เป็นที่ตั้งของปรางค์ประธานและปรางค์บริวารทั้ง 5 ปรางค์,านอันใหญ่โตและสูงชันยอดปราสาทนครวัดหรือเขาพระสุเมรุ ปรางปราสาททั้ง 5 ตั้งอยู่บนฐานยกสูงขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นสุงชันทั้งสี่ด้าน ด้านละ 3 แห่ง ทั้งหมด 12 แห่งรอบฐาน ที่บันไดทางทิศใต้มีราวเหล็กให้ยึดจับขึ้นสู่ชั้นบนได้สะดวก ที่โคปุระและปรางค์บริวารทั้งสองแห่ง ทางด้านทิศตะวันตกนับเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นได้กว้างไกล หากมองตรงไปทางทิศตะวันตกจะเห็นตัวปราสาทชั้นกลาง ชั้นล่าง ระเบียงคตที่ล้อมรอบ 2 ชั้น ทางดำเนินชั้นใน กำแพงปราสาทนครวัดจนถึงคูเมือง และราวป่าด้านนอก หากมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นเขาพนมบาแค็งและปราสาทบนยอดเขา ซึ่งสามารถมองย้อนกลับมาที่ตัวปราสาทนครวัดได้สวยงามเช่นกัน ปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคตและปรางค์บริวารที่เชื่อมต่อกัน ตั้งอยู่บนยอดฐานระดับเดียวกับปรางค์บริวารทั้ง 4 แต่มีขนาดปรางค์ประธาน 3 ด้าน เป็นบานประตูปิด ยกเว้นทางทิศตะวันตก

Read More

Tuesday, February 9, 2010

ปราสาทนครวัดชั้นนอก

ปราสาทนครวัดชันนอก
ทางดำเนินเข้าสู่เข้าสู่มหาปราสาทนครวัดหันหน้าเข้าสู่ทิศตะวันออกทางดำเนินนี้สร้างหลังจากสร้างปราสาทเสร็จแล้วหลายร้อยปี สังเกตได้จากลักษณะศิลปะของเสากลมที่ฐานของทางดำเนิน จากจุดนี้ด้านหน้าจะป็นโคปุระิทิศตะวันตก ซึ่งมี 5 ประตู ประตูใหญ่อยู่ตรงกลางสำหรับพระมหากษัตริย์ดำเนินเข้าสู่นครวัด ส่วนทางเข้าที่เล็กกว่าถึดออกไปสำหรับเสนาบดี และที่ไกลสุดอีก 2 แห่งมีขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง


ปราสาทนครวัดชั้นนอก

จากโคปุระนี้จะมองเห็นภาพตัวปราสาทนครวัดที่อลังการณ์ยิ่งใหญ่ซึ่งที่ปลายสุดของทางดำเนินชั้นในห่างออกไป 350 เมตร ยามที่พระอาทิตย์ขึ้นจะเห็นตัวปราสาทยอ้นแสงอยู่ด้านหน้าท้องฟ้าและในยามเย็นก็จะเปลี่ยนองค์ปราสาทเป็นสีทอง ที่ผนังกำแพงชั้นนอกด้านทิศตะวันออกใกล้ๆ ฐานกำแพงด้านนี้มีรูปสลักนางอัปสรในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และจะดูงดงามดุจมีชีวิตหากมาชมในช่วงแสงแรกของวัน ตลอดทางหลายสิบเมตรตามผนังกำแพงด้านิทศใต้นี้ มีนางอัปสรนางหนึ่งที่ยิ้มเห็นฟัน เป็นภาพเดียวในจำนวนเกือบ 2,000 ภาพ ในปราสาทนครวัด เมื่อก้าวออกจากประตูไปสี่ทางดำเนินชั้นในแล้วจะเริ่มเห็นความยิ่งใหญ่ขององค์ประสาทมากขึ้น ราวทางดำเนินสร้างเป็นตัวพญานาคทอดยาวไปสองข้างทางดำเนิน บนเสาสี่เหลี่ยมสั้นๆ ตลอดทาง มีบันไดทางลงสู่พื้นล่างด้านข้างอยู่ 6 จุด แต่ละจุดห่างกัน 50 เมตร ตอนปลายของราวบันไดแต่ละแห่งเป็นส่วนหัวและหางพญานาค

Read More

Thursday, February 4, 2010

มหาปราสาทนครวัด

มหาปราสาทนครวัด(ANGKOR WAT)
ปีที่สร้าง พุทธศตวรรษที่ 17
รัชสมัีย พระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2
ศาสนา ฮินดู ไวษณพนิกาย
ศิลปะแบบ นครวัด
เวลาในการเข้าชม ตลอดวัน เิริ่งตั้งแต่ราว 05.00 น. เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นด้านหลังมหาปราสาทนครวัดเป็นภาพที่สวยงามมาก ส่วนช่วงกลาวันเที่ยวชมโดยรอบปราสาทความยิ่งใหญ่ของมหาปราสาทนครวัดนี้ ควรใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
นครวัดไม่ใช่เป็นเพียงสิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสูงส่งเลิศเลอในบรรดาปราสาทขอมทั้งหมดเท่านั้นยังเป็นเมืองในตัวของมันเองด้วย นั่นคือมีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวง และศาสนสถานประจำรัชการของพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 ที่สร้างอุทิศถวายแก่พระวิษณุ ส่วนนอกสุดของนครวัดกั้นด้วยคูเมืองขนาดใหญ่ยาว 1.5 กิโลเมตร (ทิศตะวันออก-ตก) กว้าง 1.3 กิโลเมตร (ทิศเหนือ-ใต้)มีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ 2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,219 ไร่ มีทางเข้ายกระดับสูงในทิศตะวันตกข้ามคูเมืองเป็นระยะทาง 190 เมตร ไปถึงกำแพงปราสาทชั้นนอกสุด ซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงมีขนาดยาวประมาณ 1,000 เมตร กว้าง 800 เมตร การวางผังของปราสาทที่ไม่เหมือนปราสาทอื่นๆ สังเกตได้จากโคปุระทางทิศตะวันตกของกำแพงนอกสุดจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและใหญ่กว่าโคปุระอีก 3 ทิศ
ตัวปราสาทประกอบด้วยโครงสร้างหลักที่เด่นๆ ของสถาปัตยกรรมขอม 2 ส่วน คือปิรามิดปราสาทและระเบียงคตที่เชื่อมติดกันในส่วนของปิรามิดปราสาทสร้างยกระดับสูง 3 ชั้น......... สนใจหาอ่านได้จากหนังสือ TriPs Magazine


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

มหาปราสาทนครวัดสถานที่หลอมรวมดวงวิญญาณขององค์เทวราชาแห่งขอม นักโบราณคดีบางท่านสินนิษฐานว่าเมื่อสร้างปรางค์ประธานเสร็จก็มีการนำประติมากรรมลอยตัวรูปพระวิษณุมาประดิษฐานไว้ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูไวษณพนิกายที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงเคารพนับถือโดยเชื่อว่าพระองค์ก็คือพระวิษณุที่อวตารลงมาปกครองโลกรูปสลักจึงเป็นตัวแทนทั้งกษัตริย์และเทพเจ้า ตามลักษณะของลัทธิเทวราชา ครั้นเมื่อพระองค์เสร็จสวรรคตก็นำพระศพมาฝังไว้ใต้ฐานเทวรูป ณ ปรางค์ประธานองค์กลางเพื่อให้ดวงวิญญาณหลอมรวมกลับเป็นเทวะอีกครั้ง และได้รับพระนามหลังสวรรคตว่า "บรมวิษณุโลก" (ยอร์ช เซเดส์) และมหาปราสาทนครวัดในสมัยนั้นก็ถูกเรียกว่า "พระวิษณุโลก" ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "นครวัด"

Read More

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...